טפסים נהלים ומסמכי מדיניות

רוצה לבנות - מה לעשות? רישוי בניה ב-5 צעדים

 

טפסים עבור בקשות להיתר מקוונות (עפ"י תיקון 101)

 

הגשת בקשה לתחילת עבודות

בקשה לאישור תחילת עבודות ולהספקת חשמל לצורך עבודות + טפסי דיווח

הצהרת האחראי לביקורת  - פינוי אשפה

הגשת בקשה לתעודת גמר

הנחיות להגשת בקשה לתעודת גמר

בקשה לקבלת תעודת גמר

הצהרת עורך ראשי

הצהרת מתכנן שלד

הצהרת קבלן רשום

הצהרת האחראי לביצוע השלד

הצהרת מורשה נגישות

אישור מהנדס המועצה המקומית

טפסי דיווח

דיווח על סימון קווי בניין

דיווח על גמר יסודות

דיווח על יציקת רצפת מפלס

דיווח על גמר הקמת שלד

דיווח על גמר הבנייה

טפסים שונים

טופס בקשה למידע לפי סעיף 119א'

טופס בקשה להעברת זכויות במקרקעין

כתב שיפוי לתוכנית

בקשה לקבלת פטור מהחובה להתקין ממ"ד

 

נהלים

תנאי סף לקליטת בקשה להיתר

הנחיות לפטור מהיתר 

נוהל תנאי סף להגשת תשריט חלוקה 

פרטים

פרט חצר משק בית חד משפחתי בראש פינה

פרט חצי משק בית דו משפחתי בראש פינה

פרט חצר משק טיפוסי בישוב מטולה

 

הנחיות מתאגיד "התנור"

הנחיות ומידע למתכנן - תוכנית סניטרית

 

מסמכי מדיניות

מסמך מדיניות בעניין חניות בחצור הגלילית

מסמך מדיניות בעניין שימושי משרד ובעל מקצוע חופשי במתחמי מגורים ביסוד המעלה