חופש המידע

נוהל בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח – 1998

  1. מילוי טופס הבקשה כנדרש כפי שמופיע באתר הוועדה - לטופס הגשת בקשה לפי חוק חופש המידע
  2. נא לפנות לוועדה לגברת בת שבע חן הממונה על יישום חוק חופש המידע על מנת לקבל הנחיות לתשלום עבור המידע הנדרש.
  3. לאחר ביצוע התשלום, יש להעביר הוכחת תשלום + הבקשה במייל לגברת בת שבע חן על מנת לטפל בבקשתכם. (Batshevah@e-galil.org.il)