דוח שנתי של פעילות הוועדה

דוח פעילות הוועדה לשנת 2016 

תכניות

תשריטים

היתרים

רישוי ומידע

ישיבות

 

דוח פעילות הוועדה בשנים קודמות

דוח פעילות הוועדה לשנת 2015