טפסים ונהלים

רוצה לבנות - מה לעשות? רישוי בניה ב-5 צעדים

טפסים עבור בקשות להיתר מקוונות (עפ"י תיקון 101)

הגשת בקשה לתחילת עבודות

בקשה לאישור תחילת עבודות ולהספקת חשמל לצורך עבודות + טפסי דיווח

הצהרת האחראי לביקורת  - פינוי אשפה

הגשת בקשה לתעודת גמר

הנחיות להגשת בקשה לתעודת גמר

בקשה לקבלת תעודת גמר

הצהרת עורך ראשי

הצהרת מתכנן שלד

הצהרת קבלן רשום

הצהרת האחראי לביצוע השלד

הצהרת מורשה נגישות

אישור מהנדס המועצה המקומית

טפסי דיווח

דיווח על סימון קווי בניין

דיווח על גמר יסודות

דיווח על יציקת רצפת מפלס

דיווח על גמר הקמת שלד

דיווח על גמר הבנייה

טפסים ישנים עבור בקשות להיתר לפני תיקון 101

הודעה על מינוי אחראי ביקורת

טופס 9 - תצהיר של מתכנן השלד

טופס למינוי קבלן רשום

הצהרה קבלן רשום

התחייבות להריסה

בקשה לחיבור מבנה ראוי לשימוש חשמל, מים וטלפון - תעודת גמר

בקשה לתעודת גמר - טופס 5

טפסים שונים

טופס בקשה למידע לפי סעיף 119א'
טופס בקשה להעברת זכויות במקרקעין
כתב שיפוי לתוכנית
בקשה לקבלת פטור מהחובה להתקין ממ"ד

נהלים

תנאי סף לקליטת בקשה להיתר
נוהל אישור בקשה להיתר
נוהל להסדרת פינוי פסולת
הנחיות לפטור מהיתר 
נוהל תנאי סף להגשת תשריט חלוקה 

פרטים

פרט חצר משק טיפוסי בישוב ראש פינה
פרט חצר משק טיפוסי בישוב מטולה

הנחיות מתאגיד "התנור"

הנחיות ומידע למתכנן - תוכנית סניטרית